هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید تشکیل جلسه داد .

پنجمین جلسه هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ برگزار گردید .

در این جلسه آقایان خریدار رئیس هیات مدیره ، مقدم راد نائب رئیس ، الوندی عضو و لطفعلی پور مدیر عامل شرکت حضور داشتند .

5-1400%203.JPG