هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید تشکیل جلسه داد .

سومین جلسه هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ برگزار گردید .

در این جلسه آقایان خریدار رئیس هیات مدیره ، مقدم راد نائب رئیس ، الوندی عضو و لطفعلی پور مدیر عامل شرکت حضور داشتند .

طی این جلسه موضوعات جاری شرکت از سوی مدیر عامل مطرح و سپس توسط حاضرین در جلسه مورد ارزیابس قرار گرفت و در نهایت تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

3-1400%201.JPG