هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید تشکیل جلسه داد .

هجدهمین جلسه هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ برگزار گردید .

در این جلسه که کلیه اعضای هیات مدیره شرکت حضور داشتند موضوعاتی از قبیل معرفی مدیر عامل جدید بنیاد تعاون زندانیان و ارائه گزارش کارهای جدید شرکت از سوی مدیر عامل شرکت مطرح و سپسپ مورد بررسی حاضرین در جلسه قرار گرفت .