بازدید از پروژه مسکونی ۱۶۸ واحدی دادگستری استان تهران

در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ آقایان مطهر نژاد مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان به همراه لطفعلی پور مدیر عامل شرکت عمران و ساختمان حامی امید از پروژه ۱۶۸ واحدی دادگستری استان تهران بازدید به عمل آوردند .

پس از این بازدید مقرر شد در صورت توافق طرفین ، شرکت عمران و ساختمان حامی امید نسبت به انعقاد قرارداد و تکمیل پروژه مذکور اقدام نماید .

%20168%20%20%20%20%20%205.jpg

%20168%20%20%20%20%20%201.jpg