هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید تشکیل جلسه داد .

نهمین جلسه هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰برگزار گردید .

در این جلسه که با موضوع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال ۹۸ برگزار گردید ، آقایان خریدار رئیس هیات مدیره ، مقدم راد نائب رئیس ، لطفعلی پور مدیر عامل و الوندی عضو هیات مدیره شرکت حضور داشتند .

9-99%202.JPG

9-99%203.JPG