هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید تشکیل جلسه داد .

هشتمین جلسه هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ برگزار گردید .

در این جلسه آقایان خریدار رئیس هیات مدیره ، مقدم راد نائب رئیس ، الوندی عضو و لطفعلی پور مدیر عامل شرکت حضور داشتند .

طی این جلسه موضوعاتی از قبیل گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال ۹۸ شرکت و گزارش پروژه های پیشنهادی جدید شرکت و سایر موارد از سوی مدیر عامل شرکت مطرح و سپس موضوعات از سوی حاضرین در جلسه مورد ارزیابی و بررسی لازم قرار گرفت و در نهایت تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید .

8-99%201.JPG

9-98%201.JPG