هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید تشکیل جلسه داد .

هفتمین جلسه هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ برگزار گردید .

در این جلسه آقایان مطهر نژاد مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان ، خریدار رئیس هیات مدیره ، مقدم راد نائب رئیس ، الوندی عضو و لطفعلی پور مدیر عامل شرکت حضور داشتند .

طی این جلسه موضوعاتی از قبیل صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۸ و ارائه گزارش بررسی اخذ پروژه های جدید از سوی مدیر عامل شرکت مطرح و سپس توسط حاضرین در جلسه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در نهایت تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

7-99%202.JPG