هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید تشکیل جلسه داد .

چهارمین جلسه هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید در سال ۱۳۹۹ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ برگزار گردید .

در این جلسه آقایان خریدار رئیس هیات مدیره ، مقدم راد نائب رئیس ، لطفعلی پور مدیر عامل و الوندی عضو هیات مدیره شرکت حضور داشتند .

طی این جلسه موضوعاتی از قبیل طراحی و اجرای پردیس قضایی ، مالیات عملکرد سال ۹۶ ، وضعیت پروژه های شرکت و سایر موضوعات از سوی مدیر عامل شرکت مطرح و سپس توسط حاضرین در جلسه مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

4-99%202.JPG