هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید تشکیل جلسه داد .

سومین جلسه هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید در سال ۱۳۹۹ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ برگزار گردید .

در این جلسه آقایان خریدار رئیس هیات مدیره ، مقدم راد نائب رئیس ، الوندی عضو و لطفعلی پور مدیر عامل شرکت حضور داشتند .

طی این جلسه موضوعاتی از قبیل اجرای محوطه سازی چابهار ، اجرای نازک کاری طبقات بلوک U  و سایر موضوعات دیگر از سوی مدیر عامل شرکت مطرح و سپس تصمیمات لازم از سوی حاضرین در جلسه اتخاذ گردید .