هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید تشکیل جلسه داد .

هفتمین جلسه هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ برگزار گردید .

در این جلسه آقایان خریدار رئیس هیات مدیره ، مقدم راد نایب رئیس ، الوندی عضو ، لطفعلی پور مدیر عامل و جاهد مدیر مالی شرکت حضور داشتند .

طی این جلسه موضوعاتی از قبیل ۱- گزارش صورتهای مالی سال ۹۷ ۲- تمدید قرارداد پرسنل ۳- شرکت در مناقصه احداث سالن ملاقات و تصفیه خانه زندان فشافویه ۴- بازسازی زندان شهید کچویی ۴-احداث فروشگاه حامی نمایندگی استان تهران از سوی مدیر عامل شرکت مطرح گردید و در پایان موضوعات توسط حاضرین در جلسه مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .7-98%202.JPG