هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید تشکیل جلسه داد .

ششمین جلسه هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ برگزار گردید .

در این جلسه آقایان خریدار رئیس هیات مدیره ، مقدم راد نائب رئیس ، لطفعلی پور مدیر عامل ، الوندی عضو و جاهد مدیر مالی شرکت حضور داشتند .

طی این جلسه موضوعاتی از قبیل گزارش صورتهای مالی سال ۹۷ ، گزارش رسیدگی مالیاتی سال ۹۷ ، پروژه بازسازی زندان شهید کچوئی و تمدید قرارداد کارکنان از سوی مدیر عامل شرکت مطرح و سپس توسط حاضرین در جلسه مورد ارزیابی قرار گرفت و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید .

6-98%204.JPG