هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید تشکیل جلسه داد .

پنجمین جلسه هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ برگزار گردید .

در این جلسه آقایان مطهر نژاد مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان ، خریدار رئیس هیات مدیره ، مقدم راد نائب رئیس ، الوندی عضو و لطفعلی پور مدیر عامل شرکت حضور داشتند .

طی این جلسه موضوعاتی از قبیل وضعیت نیروهای شرکت ، جریمه مالیاتی سال های گذشته ، شرکت در مناقصات و گزارش مالی و اجرائی پروژه های شرکت از سوی مدیر عامل شرکت مطرح و پس از بحث و تبادل نظر توسط حاضرین در جلسه ، تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

5-98%202.JPG