هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید تشکیل جلسه داد .

بیستمین جلسه هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ تشکیل گردید .

طی این جلسه آقایان خریدار رئیس هیات مدیره ، مقدم راد نائب رئیس هیات مدیره ، لطفعلی پور مدیر عامل و الوندی عضو هیات مدیره شرکت حضور داشتند .

طی این جلسه موضوعاتی از قبیل بندهای صورتجلسه قبلی ، تسویه حساب با پیمانکار سابق عسلویه ، تسویه حساب با پیمانکار پروژه محمد شهر کرج ، و جابجائی حوزه مالیاتی شرکت از سوی مدیر عامل شرکت مطرح و پس از شور و مشورت توسط حاضرین در جلسه تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

20-97%202.JPG