تکمیل پروژه ندامتگاه دماوند

پیرو تلاش های صورت گرفته و با حمایت های بنیاد تعاون زندانیان ، نواقص پروژه ندامتگاه دماوند توسط شرکت آژند آرمه کرج تکمیل و پروژه جهت بهره برداری تحویل سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی گردید .

f_300_250_15592941_00_images_IMG__.jpg