هیات مدیره شرکت آژند آرمه کرج تشکیل جلسه داد .

هفدهمین جلسه هیات مدیره شرکت آژند آرمه کرج در سال ۱۳۹۶ در تاریخ ۱۴/۹/۹۶ برگزار گردید.

در این جلسه جناب آقای مطهر نژاد مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان ، طهماسبی رئیس هیات مدیره شرکت ، محسنی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره حضور داشتند .

طی این جلسه گزارشی از پروژه میاندوآب و فشافویه از سوی مدیر عامل شرکت ارائه گردید .

همچنین درخصوص مجتمع قضائی محمد شهر کرج و عقد قرارداد از سوی مدیر عامل شرکت گزارشی ارائه گردید.

در آخر موضوع مالی و گزارش حسابرس شرکت مورد بررسی قرار گرفت .

17%203.JPG

17%202.JPG