پروژه ساختمان اداری پزشکی قانونی شهرستان میاندوآب تحویل موقت شد .

پروژه ساخت ساختمان اداری پزشکی قانونی شهرستان میاندوآب که توسط شرکت آژند آرمه اجراء گردیده بود ، تحویل موقت گردید.

این پروژه شامل اجرای ابنیه و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و ساختمان موتورخانه پزشکی قانونی میاندوآب به میزان ۲۵۴ متر مربع و عملیات محوطه سازی به میزان ۹۲۳ متر مربع و دیوار محوطه به میزان ۱۴۱ متر مربع می باشد .

نوع کاربری پروژه اداری بهداشتی بوده و نوع پروژه پیمانکاری اجرائی می باشد .

ساخت پروژه مذکوردر سال ۱۳۹۳ توسط شرکت آژند آرمه کرج به عنوان پیمانکار شروع گردید .

مساحت کل این پروژه ۷۱۰ متر مربع می باشد .

%201.jpg

%203.jpg

%204.jpg

%202.jpg

%2015.jpg

%2012.jpg

%209.jpg

 

%208.jpg

%207.jpg

%206.jpg

%205.jpg